Dnešný blog hydrológa Tomáša Orfanusa zodpovie otázku mineralizácie vody. Čo vlastne znamená mineralizácia?

Podiel rozpustných minerálnych látok vo vode, čiže mineralizácia vody, je kvalitatívnou charakteristikou vody, ktorá determinuje jej využiteľný potenciál. Hlavnými iónmi prítomnými vo vodách sú: NH4+ s pôvodom najmä z poľnohospodárstva a komunálnych splaškov, Na+ s pôvodom primárne zo silikátových hornín a sekundárne napr. z posypových materiálov ciest a zo splaškov, K+ pochádzajúci tktiež zo silikátových hornín , agrochemikálií a splaškov, Ca2+ pochádzajúci z vápencov a dolomitov ale aj iných hornín, Mg2+ z dolomitov a tmavých silikátov, Fe zo sulfidických minerálov (pyrit), oxidov Fe (v pôde) a z materiálu vodárenských zariadení, Mn pochádzajúci z kremičitanov, fosfátov, ílov a organickej hmoty, Cl- s pôvodom z atmosferického znečistenia, z morskej vody a minerálu halitu, ale hlavne tiež z komunálnych a splaškov zo živočíšnej výroby, NO2- (dusitany) indikujú fekálne znečistenie, NO3- (dusičnany) zo splaškov, živočíšnej výroby a z agrochemikálií, SP42- (sírany). Plytká puklinová voda má zvyčajne nízku mineralizáciu (do 100 mg/l) a niekedy zvýšený obsah CO2 (kyselky). Tieto vody nazývame tiež hladné (agresívne) vody. Vyššiu mineralizáciu môžu mať banské vody s vyšším obsahom sulfidov (300 – 800 mg/l). Vody druhohorných geologických štruktúr (vápence, dolomity) majú vyššiu mineralizáciu (300-500 mg/l) s vyšším obsahom vápnika a horčíka. Sú z vodárenského hľadiska vyhovujúcej kvality. Vody riečnych nív a nížinné sedimenty majú priemernú celkovú mineralizáciu 600 až 1000 mg/l. Hodnoty pH sa pohybujú v slabo alkalickej oblasti a prevažujú katióny Ca a Mg, nie zriedka aj sodík. Vody na sádrovcoch majú niekedy vysoký obsah síranov (≥250 mg/l), napríklad v Trenčianskych Tepliciach a v Kováčovej. Veľmi silne mineralizované vody (3000 – 5000 mg/l) môžeme nájsť v Liptovskom Jáne, Bešeňovej, Gánovciach, Korytnici, či Sliači. Tieto vody sa využívajú predovšetkým ako liečivé vody a nie sú vhodné na bežnú konzumáciu. Vody z vulkanických hornín na Slovensku majú taktiež vyššie obsahy železa a mangánu, v oblastiach poruchových zón aj zvýšené mikrobiálne oživenie vody. Významnou zložkou niektorých studených minerálnych vôd je prítomnosť voľného CO2. Tieto kyselky vystupujú na okraji neovulkanitov vo Zvolenskej a Slatinskej kotline, v oblasti Modrého kameňa a Dudiniec a na nápadnom okraji Žiarskej kotliny.

Nízka mineralizácia nezaťažuje tráviaci systém, preto množstvo vypitej vody denne nie je limitované.