V rámci blogovania sa spájame s tými najpovolanejšími. Článok na tému kvality vody na našom území pre nás pripravil hydrológ RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.:

Kvalita vody na Slovensku je rôzna, tak ako je komplikovaná geologická stavba nášho územia. Navyše chemické zloženie vody je ďalej ovplyvňované charakterom vegetačného a pôdneho pokryvu, dynamikou a chemizmom zrážok a snehovej pokrývky, výparom, prirodzenými zmenami chemického zloženia vôd a sekundárnym znečistením. Najvhodnejšie zdroje pitnej vody na Slovensku sú podzemné vody, ktorých využiteľné množstvo je pomerne veľké (viac ako 70 000 litrov za sekundu). Najviac je ich na Západnom Slovensku a najmenej na Strednom Slovensku. Napríklad vodárenská sústava bratislavského kraja je plne dotovaná podzemnými zdrojmi. Stredoslovenská a východoslovenská sú významne doplňované aj povrchovými vodami (cca 40%). Väčšina podzemných vodných zdrojov je vhodná na vodárenské účely, prípadne ako pitná, či liečivá voda z prameňov. Z hľadiska zdrojov pitnej vody veľmi významnými rezervoármi sú štvrtohorné sedimenty (štrky, piesky) uložené v poriečnych nivách a terasách. Pre viac ako 85% obyvateľstva slovenských miest a obcí predstavujú hlavný zdroj pitnej vody práve štvrtohorné náplavové sedimenty riek. Mocnosť týchto sedimentov môže byť až niekoľko desiatok metrov a v oblasti Žitného ostrova až niekoľko sto metrov. Výdanosť vrtov v týchto sedimentoch je vysoká, dosahuje 30-50 l/s. Celý Žitný ostrov predstavuje svojimi zvodnenými náplavami rezervoár kvalitných podzemných vôd s objemom vyše 10 miliárd m3 vody. Využiteľný odber vody je 16000 l/s. Dôležité sú ale aj vodné zdroje v náplavoch Nitry, Váhu, Hrona, Ipľa, Hornádu, Slanej, Torysy, Ondavy a Laborca. Chemizmus vôd riečnych náplavov je rôzny. Častý je vysoký obsah dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov, amoniaku a sekundárne aj síranov a chlóru (priemysel). Železo, hliník a mangán taktiež často znižujú vodárenské využitie týchto vôd (dolné toky Nitry a Hrona, Ondava). Plytko osadené vŕtané aj domové studne majú často nepriaznivé chemické aj biologické vlastnosti. Hlbšie zvodnené vrstvy (50 m a viac) sú prevažne vyhovujúce pre verejné zásobovanie bez ďalších úprav. Podzemné vody v náplavových sedimentoch sú obzvlášť ohroziteľné znečistením z rôznych zdrojov (poľnohospodárstva, priemyslu, komunálny odpad). Vplyv antropogénnych zdrojov znečistenia sa prejavuje najmä v podzemných vodách vnútrokarpatských kotlín s väčšou koncentráciou osídlenia a priemyslu (dusík, hliník, zinok, vysoká chemická spotreba kyslíka). Vody z vulkanických hornín na Slovensku všeobecne vyhovujú po kvalitatívnej stránke ako vody pitné, ale ich zásoby nie sú výdatné.

Blog o normách chlórovania vody už budúci týždeň.